Staff

Professor Akira Todoroki 

Associate Professor Yoshihiro Mizutani

​Assistant Professor Yoshiro Suzuki

Assistant Administrative Staff Emi Tanaka

Graduate students

Takeshi Ashizawa (Doctoral)

Yoichiro Koga (Doctoral)

​Keisuke Iizuka (Doctoral)

​Bachelors

Ryuichiro Otonari

Yusuke Kubota

Humiya Tsuchida

​Bunta Tsuchida

Ryuichiro Otonari

Yusuke Kubota

Humiya Tsuchida

​Bunta Tsuchida

Yu Arai

Itsuki Ooasada

Ryou Katsumata

Ryosuke Satou

Hirohide Shiratori

Yusuke Takahashi

Kei Tanino

Syogo Toida

Takenori Nishida

​Rio Hirakawa